വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bromopsis benekenii (Lange) Holub

 
Poaceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

 
Poaceae 489 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

 
Poaceae 289 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub

 
Poaceae 166 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa