വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capsicum annuum L. LC

 
Solanaceae 6,964 5,944 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum

Capsicum frutescens L. LC

 
Solanaceae 90 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens