വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cardamine flexuosa With.

 
Brassicaceae 3,012 2,283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa

Cardamine graeca L.

 
Brassicaceae 25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine graeca
Cardamine graeca
Cardamine graeca
Cardamine graeca

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 1,468 992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardamine parviflora L.

 
Brassicaceae 683 505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora

Cardamine pratensis L.

 
Brassicaceae 8,757 7,449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis

Cardamine resedifolia L.

 
Brassicaceae 150 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia