വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cardopatium amethystinum Spach

 
Asteraceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum