വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae 99 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris gayana Kunth

 
Poaceae 55 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana

Chloris pycnothrix Trin.

 
Poaceae 96 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae 46 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata