വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

 
Poaceae 45 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 114 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides