വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cleome africana Botsch.

 
Cleomaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cleome africana

Cleome amblyocarpa Barratte & Murb.

 
Cleomaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa

Cleome arabica L.

 
Cleomaceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica

Cleome droserifolia (Forssk.) Delile

 
Cleomaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia

Cleome gynandra L.

 
Cleomaceae 290 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra

Cleome hanburyana Penz.

 
Cleomaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome hanburyana
Cleome hanburyana

Cleome scaposa DC.

 
Cleomaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome scaposa
Cleome scaposa
Cleome scaposa
Cleome scaposa

Cleome violacea L.

 
Cleomaceae 47 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea

Cleome viscosa L.

 
Cleomaceae 339 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa