വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coix lacryma-jobi L.

കാട്ടുഗോതമ്പ്
Poaceae 221 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi