വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cotyledon umbilicus L.

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cotyledon umbilicus