വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

 
Crassulaceae 35 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae 1,954 1,710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae 1,735 1,643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 12,000 11,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae 285 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona

Crassula tillaea Lest.-Garl. LC

 
Crassulaceae 294 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea

Crassula vaillantii (Willd.) Roth

 
Crassulaceae 98 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii
Crassula vaillantii