വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynara baetica (Spreng.) Pau

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cynara baetica
Cynara baetica
Cynara baetica
Cynara baetica

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 2,269 1,681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus

Cynara cornigera Lindl.

 
Asteraceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cornigera
Cynara cornigera
Cynara cornigera
Cynara cornigera

Cynara humilis L.

 
Asteraceae 476 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara humilis
Cynara humilis
Cynara humilis
Cynara humilis

Cynara scolymus L.

ഗ്ലോബ് ആർട്ടികോക്ക്
Asteraceae 2,657 2,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus

Cynara tournefortii Boiss. & Reut.

 
Asteraceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii