വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynara baetica (Spreng.) Pau

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cynara baetica
Cynara baetica
Cynara baetica
Cynara baetica

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 1,549 1,160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus

Cynara cornigera Lindl.

 
Asteraceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cornigera
Cynara cornigera
Cynara cornigera
Cynara cornigera

Cynara humilis L.

 
Asteraceae 307 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara humilis
Cynara humilis
Cynara humilis
Cynara humilis

Cynara scolymus L.

 
Asteraceae 2,011 1,496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus

Cynara tournefortii Boiss. & Reut.

 
Asteraceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii
Cynara tournefortii