വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Damasonium alisma Mill. VU

 
Alismataceae 72 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma