വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. NT

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmazeria sicula
Desmazeria sicula