വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Didesmus aegyptius (L.) Desv.

 
Brassicaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Didesmus aegyptius
Didesmus aegyptius
Didesmus aegyptius
Didesmus aegyptius

Didesmus bipinnatus (Desf.) DC.

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Didesmus bipinnatus
Didesmus bipinnatus