വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epimedium perralderianum Coss.

 
Berberidaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium perralderianum
Epimedium perralderianum
Epimedium perralderianum
Epimedium perralderianum

Epimedium pinnatum Fisch. ex DC.

 
Berberidaceae 24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum