വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epipactis helleborine (L.) Crantz

 
Orchidaceae 3,549 2,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine