വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger

 
Boraginaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euploca ovalifolia
Euploca ovalifolia
Euploca ovalifolia
Euploca ovalifolia

Euploca strigosa (Willd.) Diane & Hilger

 
Boraginaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euploca strigosa
Euploca strigosa
Euploca strigosa
Euploca strigosa