വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gennaria diphylla (Link) Parl.

 
Orchidaceae 119 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla