വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Geranium cinereum Cav.

 
Geraniaceae 303 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium cinereum
Geranium cinereum
Geranium cinereum
Geranium cinereum

Geranium columbinum L.

 
Geraniaceae 768 493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium columbinum
Geranium columbinum
Geranium columbinum
Geranium columbinum

Geranium dissectum L.

 
Geraniaceae 3,608 2,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum

Geranium divaricatum Ehrh.

 
Geraniaceae 26 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium divaricatum
Geranium divaricatum
Geranium divaricatum
Geranium divaricatum

Geranium lanuginosum Lam.

 
Geraniaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium lanuginosum
Geranium lanuginosum
Geranium lanuginosum
Geranium lanuginosum

Geranium lucidum L.

 
Geraniaceae 1,423 1,037 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium lucidum
Geranium lucidum
Geranium lucidum
Geranium lucidum

Geranium maderense Yeo CR

 
Geraniaceae 387 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium maderense
Geranium maderense
Geranium maderense
Geranium maderense

Geranium malviflorum Boiss. & Reut.

 
Geraniaceae 26 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium malviflorum
Geranium malviflorum
Geranium malviflorum
Geranium malviflorum

Geranium molle L.

 
Geraniaceae 6,770 5,268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium molle
Geranium molle
Geranium molle
Geranium molle

Geranium palmatum Cav.

 
Geraniaceae 29 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium palmatum
Geranium palmatum
Geranium palmatum
Geranium palmatum

Geranium purpureum Vill.

 
Geraniaceae 2,860 2,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium purpureum
Geranium purpureum
Geranium purpureum
Geranium purpureum

Geranium reuteri Aedo & Muñoz Garm.

 
Geraniaceae 61 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium reuteri
Geranium reuteri
Geranium reuteri
Geranium reuteri

Geranium robertianum L.

 
Geraniaceae 16,638 13,647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium robertianum
Geranium robertianum
Geranium robertianum
Geranium robertianum

Geranium rotundifolium L.

 
Geraniaceae 2,601 1,924 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium rotundifolium
Geranium rotundifolium
Geranium rotundifolium
Geranium rotundifolium

Geranium tuberosum L.

 
Geraniaceae 54 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium tuberosum
Geranium tuberosum
Geranium tuberosum
Geranium tuberosum