വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Glycyrrhiza glabra L. LC

ഇരട്ടിമധുരം
Fabaceae 294 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra