വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gonospermum canariense (DC.) Less.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum canariense
Gonospermum canariense
Gonospermum canariense

Gonospermum fruticosum Less.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum fruticosum
Gonospermum fruticosum
Gonospermum fruticosum
Gonospermum fruticosum

Gonospermum gomerae Bolle

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gonospermum gomerae
Gonospermum gomerae