വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii
Kalanchoe beauverdii

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,485 3,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

 
Crassulaceae 1,109 1,017 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier

 
Crassulaceae 41 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi
Kalanchoe fedtschenkoi

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

 
Crassulaceae 289 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata

Kalanchoe laxiflora Baker

 
Crassulaceae 2,165 1,969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae 705 548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata

Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 52 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera
Kalanchoe prolifera