വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leontice leontopetalum L.

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Leontice leontopetalum