വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1,206 904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis