വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
Boraginaceae 95 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia