വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ophrys apifera Huds.

ഒഫ്രിസ് അപിഫെറ
Orchidaceae 4,293 3,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora Link

 
Orchidaceae 198 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora

Ophrys conradiae Melki & Deschâtres

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys conradiae
Ophrys conradiae

Ophrys funerea Viv.

 
Orchidaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea

Ophrys fusca Link

 
Orchidaceae 612 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca

Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica

Ophrys insectifera L. LC

 
Orchidaceae 788 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera

Ophrys iricolor Desf.

 
Orchidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor

Ophrys lutea Cav.

 
Orchidaceae 983 710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea

Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche

 
Orchidaceae 43 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata
Ophrys marmorata

Ophrys pallida Raf.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Ophrys pallida
Ophrys pallida
Ophrys pallida

Ophrys picta Link

 
Orchidaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta

Ophrys scolopax Cav.

 
Orchidaceae 1,519 1,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax

Ophrys sicula Tineo

 
Orchidaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula

Ophrys speculum Link

 
Orchidaceae 509 354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum

Ophrys sphegodes Mill.

 
Orchidaceae 103 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes

Ophrys tenthredinifera Willd.

 
Orchidaceae 512 350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera