വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae 1,232 880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi