വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pelargonium capitatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum

Pelargonium graveolens L'Hér.

 
Geraniaceae 4,009 3,589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens

Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 312 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans

Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 45 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 688 502 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum

Pelargonium quercifolium (L. f.) L'Hér.

 
Geraniaceae 30 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium quercifolium
Pelargonium quercifolium
Pelargonium quercifolium
Pelargonium quercifolium

Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 2,124 1,837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale