വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel

 
Orobanchaceae 51 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják

 
Orobanchaceae 193 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea

Phelipanche ramosa (L.) Pomel

 
Orobanchaceae 234 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa

Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel

 
Orobanchaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Phelipanche schultzii
Phelipanche schultzii
Phelipanche schultzii