വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pistia stratiotes L. LC

പിസ്ടിയ
Araceae 535 471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes