വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pistorinia breviflora Boiss.

 
Crassulaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistorinia breviflora
Pistorinia breviflora
Pistorinia breviflora
Pistorinia breviflora