വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pterocephalus dumetorus (Brouss.) Coult.

 
Caprifoliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus dumetorus
Pterocephalus dumetorus
Pterocephalus dumetorus

Pterocephalus lasiospermus Buch

 
Caprifoliaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus

Pterocephalus plumosus (L.) Coult.

 
Caprifoliaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus
Pterocephalus plumosus

Pterocephalus porphyranthus Svent.

 
Caprifoliaceae 31 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus
Pterocephalus porphyranthus

Pterocephalus virens Berthel.

 
Caprifoliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens