വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 7,238 5,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus aquatilis L. LC

 
Ranunculaceae 361 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 301 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus asiaticus L.

 
Ranunculaceae 1,119 992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 2,605 1,562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus bullatus L.

 
Ranunculaceae 122 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus

Ranunculus calandrinioides Oliv.

 
Ranunculaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus calandrinioides
Ranunculus calandrinioides

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus cortusifolius Willd.

 
Ranunculaceae 115 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius

Ranunculus creticus L.

 
Ranunculaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 972 713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 342 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus hederaceus L. LC

 
Ranunculaceae 106 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus

Ranunculus lateriflorus DC. LC

 
Ranunculaceae 33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus

Ranunculus macrophyllus Desf.

 
Ranunculaceae 438 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus

Ranunculus millefoliatus Vahl

 
Ranunculaceae 76 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus

Ranunculus monspeliacus L.

 
Ranunculaceae 176 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus

Ranunculus montanus Willd.

 
Ranunculaceae 512 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 527 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus omiophyllus Ten.

 
Ranunculaceae 65 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus

Ranunculus ophioglossifolius Vill. LC

 
Ranunculaceae 120 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 229 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 367 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus peltatus Schrank LC

 
Ranunculaceae 368 176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. LC

 
Ranunculaceae 47 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 10,391 8,516 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 385 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

 
Ranunculaceae 825 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus sprunerianus Boiss.

 
Ranunculaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sprunerianus

Ranunculus trichophyllus Chaix LC

 
Ranunculaceae 303 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus

Ranunculus trilobus Desf.

 
Ranunculaceae 33 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus

Ranunculus tripartitus DC.

 
Ranunculaceae 36 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus