വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Reaumuria hirtella Jaub. & Spach

 
Tamaricaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Reaumuria hirtella

Reaumuria vermiculata L.

 
Tamaricaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata
Reaumuria vermiculata