വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schoenoplectiella supina (L.) Lye LC

 
Cyperaceae 34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina