വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sedum acre L.

സെഡം ഏക്കർ
Crassulaceae 4,561 3,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre

Sedum album L.

 
Crassulaceae 6,394 5,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum album
Sedum album
Sedum album
Sedum album

Sedum amplexicaule DC.

 
Crassulaceae 131 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule

Sedum andegavense (DC.) Desv.

 
Crassulaceae 137 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense

Sedum anglicum Huds.

 
Crassulaceae 594 383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum

Sedum brevifolium DC.

 
Crassulaceae 342 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium

Sedum caeruleum L.

 
Crassulaceae 294 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum

Sedum caespitosum (Cav.) DC.

 
Crassulaceae 116 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum

Sedum cepaea L.

 
Crassulaceae 389 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea

Sedum dasyphyllum L.

 
Crassulaceae 2,027 1,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum

Sedum forsterianum Sm.

 
Crassulaceae 514 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum

Sedum gypsicola Boiss. & Reut.

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Sedum gypsicola
Sedum gypsicola

Sedum hirsutum All.

 
Crassulaceae 456 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum

Sedum hispanicum L.

 
Crassulaceae 557 464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum

Sedum litoreum Guss.

 
Crassulaceae 64 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum

Sedum littoreum Guss.

 
Crassulaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Sedum littoreum
Sedum littoreum
Sedum littoreum
Sedum littoreum

Sedum modestum Ball

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Sedum modestum
Sedum modestum

Sedum multiceps Coss. & Durieu

 
Crassulaceae 37 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum multiceps
Sedum multiceps
Sedum multiceps
Sedum multiceps

Sedum nevadense Coss.

 
Crassulaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Sedum nevadense
Sedum nevadense
Sedum nevadense

Sedum nudum Aiton

 
Crassulaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum

Sedum pubescens Vahl

 
Crassulaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens

Sedum rubens L.

 
Crassulaceae 291 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens

Sedum rupestre L.

 
Crassulaceae 3,837 3,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

 
Crassulaceae 4,263 3,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme

Sedum tuberosum Coss. & Letourn.

 
Crassulaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Sedum tuberosum
Sedum tuberosum
Sedum tuberosum
Sedum tuberosum

Sedum villosum L.

 
Crassulaceae 121 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum