വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 
Zygophyllaceae 31 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata