വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sempervivum tectorum L.

 
Crassulaceae 9,744 8,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum