വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

 
Orchidaceae 71 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spiranthes aestivalis
Spiranthes aestivalis
Spiranthes aestivalis
Spiranthes aestivalis

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

 
Orchidaceae 695 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spiranthes spiralis
Spiranthes spiralis
Spiranthes spiralis
Spiranthes spiralis