വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 201 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii
Tetraena fontanesii

Tetraena gaetula (Emb. & Maire) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 40 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula
Tetraena gaetula

Tetraena simplex (L.) Beier & Thulin

 
Zygophyllaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex
Tetraena simplex