വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tribulus pentandrus Forssk.

 
Zygophyllaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus

Tribulus terrestris L. LC

ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
Zygophyllaceae 1,569 1,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris