വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tribulus terrestris L. LC

ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
Zygophyllaceae 1,109 814 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris