വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Umbilicus gaditanus Boiss.

 
Crassulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Umbilicus gaditanus
Umbilicus gaditanus
Umbilicus gaditanus

Umbilicus heylandianus Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Umbilicus heylandianus
Umbilicus heylandianus
Umbilicus heylandianus
Umbilicus heylandianus

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.

 
Crassulaceae 294 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Umbilicus horizontalis
Umbilicus horizontalis
Umbilicus horizontalis
Umbilicus horizontalis

Umbilicus intermedius Boiss.

 
Crassulaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Umbilicus intermedius
Umbilicus intermedius

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

 
Crassulaceae 5,481 4,634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Umbilicus rupestris
Umbilicus rupestris
Umbilicus rupestris
Umbilicus rupestris