വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1,310 1,001 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

 
Rhamnaceae 108 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus mauritiana Lam. LC

 
Rhamnaceae 226 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 135 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

 
Rhamnaceae 39 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi