വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Zygophyllum fabago L.

 
Zygophyllaceae 360 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago