ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,726 2,072 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acacia

Acacia

7,951 5,774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Acalypha

Acalypha

108 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acanthorrhinum

Acanthorrhinum

24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

135 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthus

Acanthus

21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

22,874 19,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

127 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acokanthera

Acokanthera

72 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrocarpus

Acrocarpus

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

114 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actiniopteris

Actiniopteris

17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenia

Adenia

60 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Adenium

Adenium

3,360 2,906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adenocalymma

Adenocalymma

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,895 2,391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aegle

Aegle

100 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeglopsis

Aeglopsis

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

110 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeollanthus

Aeollanthus

28 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aerangis

Aerangis

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

178 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aframomum

Aframomum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Afrocanthium

Afrocanthium

29 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocarpus

Afrocarpus

17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afzelia

Afzelia

35 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Agapanthus

Agapanthus

538 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agauria

Agauria

9 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Agave

Agave

636 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratina

Ageratina

21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,244 1,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaonema

Aglaonema

13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,905 2,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aizoon

Aizoon

121 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ajuga

Ajuga

49 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alangium

Alangium

62 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albertisia

Albertisia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Albizia

Albizia

958 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Albuca

Albuca

44 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alchornea

Alchornea

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aldrovanda

Aldrovanda

18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,698 2,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Loading...