ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,043 1,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

5,805 4,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Acalypha

Acalypha

91 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acanthorrhinum

Acanthorrhinum

18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

116 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthus

Acanthus

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

20,931 17,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

77 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acokanthera

Acokanthera

54 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actiniopteris

Actiniopteris

13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenia

Adenia

33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

2,513 2,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adenocalymma

Adenocalymma

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,282 1,911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aegle

Aegle

61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeglopsis

Aeglopsis

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

104 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeollanthus

Aeollanthus

25 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aerangis

Aerangis

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

114 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aframomum

Aframomum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Afrocanthium

Afrocanthium

28 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocarpus

Afrocarpus

12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afzelia

Afzelia

26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agapanthus

Agapanthus

330 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agauria

Agauria

9 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Agave

Agave

423 299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agelanthus

Agelanthus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratina

Ageratina

17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,580 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaonema

Aglaonema

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,264 1,890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aizoon

Aizoon

83 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ajuga

Ajuga

49 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alangium

Alangium

9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albertisia

Albertisia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Albizia

Albizia

727 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Albuca

Albuca

31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alchornea

Alchornea

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aldrovanda

Aldrovanda

16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...