ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum

Acanthospermum

136 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

23,234 19,528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

150 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenostemma

Adenostemma

11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratina

Ageratina

24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,381 2,061 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

3,714 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anacyclus

Anacyclus

2,052 1,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

6,465 5,292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aspilia

Aspilia

189 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aster

Aster

2,250 1,822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asteriscus

Asteriscus

467 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Atractylis

Atractylis

65 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Berkheya

Berkheya

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bidens

Bidens

3,466 2,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Blainvillea

Blainvillea

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Blumea

Blumea

43 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachylaena

Brachylaena

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Calea

Calea

20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calendula

Calendula

408 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carthamus

Carthamus

714 608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Catananche

Catananche

10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centaurea

Centaurea

2,312 1,579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chromolaena

Chromolaena

35 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrysanthellum

Chrysanthellum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chrysocoma

Chrysocoma

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

22,771 18,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cineraria

Cineraria

23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cirsium

Cirsium

16,543 12,707 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conyza

Conyza

30 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cosmos

Cosmos

13,711 11,950 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cotula

Cotula

26 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crassocephalum

Crassocephalum

104 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Crepis

Crepis

1,493 1,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynara

Cynara

2,833 2,198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Delilia

Delilia

25 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dicoma

Dicoma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dimorphotheca

Dimorphotheca

1,029 885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinops

Echinops

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Eclipta

Eclipta

1,002 750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elephantopus

Elephantopus

181 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eleutheranthera

Eleutheranthera

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Emilia

Emilia

184 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Enydra

Enydra

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

8,000 5,912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Felicia

Felicia

37 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Filago

Filago

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Flaveria

Flaveria

40 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Galinsoga

Galinsoga

5,648 4,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...