ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum

Acanthospermum

121 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

21,016 17,831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

82 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenostemma

Adenostemma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratina

Ageratina

17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,629 1,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

2,656 2,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anacyclus

Anacyclus

1,299 826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

4,203 3,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aspilia

Aspilia

107 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aster

Aster

1,693 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asteriscus

Asteriscus

292 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Atractylis

Atractylis

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Berkheya

Berkheya

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bidens

Bidens

3,045 2,413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Blainvillea

Blainvillea

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Blumea

Blumea

14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachylaena

Brachylaena

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Calea

Calea

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calendula

Calendula

290 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carthamus

Carthamus

512 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Catananche

Catananche

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centaurea

Centaurea

1,712 1,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chromolaena

Chromolaena

17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

17,603 14,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cineraria

Cineraria

19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cirsium

Cirsium

13,127 10,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conyza

Conyza

29 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cosmos

Cosmos

10,217 8,923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cotula

Cotula

20 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crassocephalum

Crassocephalum

92 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Crepis

Crepis

1,033 708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynara

Cynara

2,047 1,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Delilia

Delilia

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dimorphotheca

Dimorphotheca

467 411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinops

Echinops

13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Eclipta

Eclipta

724 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elephantopus

Elephantopus

95 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eleutheranthera

Eleutheranthera

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Emilia

Emilia

134 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Enydra

Enydra

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

4,972 3,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Felicia

Felicia

37 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Filago

Filago

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Flaveria

Flaveria

32 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Galinsoga

Galinsoga

4,163 3,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gamochaeta

Gamochaeta

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gerbera

Gerbera

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glebionis

Glebionis

107 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...