ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

1,985 1,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adansonia

Adansonia

347 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bombax

Bombax

286 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Byttneria

Byttneria

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceiba

Ceiba

618 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chorisia

Chorisia

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Christiana

Christiana

20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cola

Cola

49 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Corchorus

Corchorus

191 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dombeya

Dombeya

420 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Firmiana

Firmiana

30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gossypium

Gossypium

365 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Grewia

Grewia

576 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Guazuma

Guazuma

91 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helicteres

Helicteres

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hermannia

Hermannia

72 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hibiscus

Hibiscus

15,416 12,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Kleinhovia

Kleinhovia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lagunaria

Lagunaria

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malachra

Malachra

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malva

Malva

21,664 17,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Malvastrum

Malvastrum

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malvaviscus

Malvaviscus

699 531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melhania

Melhania

45 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melochia

Melochia

36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Nesogordonia

Nesogordonia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ochroma

Ochroma

63 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachira

Pachira

1,653 1,367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pavonia

Pavonia

131 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Sida

Sida

98 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Sidastrum

Sidastrum

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sterculia

Sterculia

202 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Tarrietia

Tarrietia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Theobroma

Theobroma

604 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thespesia

Thespesia

46 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triumfetta

Triumfetta

47 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Waltheria

Waltheria

186 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1