ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,748 2,100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adansonia

Adansonia

443 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bombax

Bombax

384 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Byttneria

Byttneria

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceiba

Ceiba

884 543 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chorisia

Chorisia

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Christiana

Christiana

92 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cienfuegosia

Cienfuegosia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cola

Cola

83 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Corchorus

Corchorus

253 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dombeya

Dombeya

484 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Firmiana

Firmiana

50 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gossypium

Gossypium

539 357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Grewia

Grewia

693 215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Guazuma

Guazuma

194 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helicteres

Helicteres

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hermannia

Hermannia

90 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hibiscus

Hibiscus

20,956 17,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Kleinhovia

Kleinhovia

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lagunaria

Lagunaria

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malachra

Malachra

21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malva

Malva

27,487 22,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Malvastrum

Malvastrum

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malvaviscus

Malvaviscus

1,179 883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melhania

Melhania

51 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melochia

Melochia

71 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Nesogordonia

Nesogordonia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ochroma

Ochroma

128 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachira

Pachira

2,606 2,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pavonia

Pavonia

180 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Sida

Sida

132 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Sidastrum

Sidastrum

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sterculia

Sterculia

264 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Tarrietia

Tarrietia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Theobroma

Theobroma

847 513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thespesia

Thespesia

66 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triumfetta

Triumfetta

111 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Waltheria

Waltheria

288 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1