ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Theo van Woerden
Theo van Woerden 5 ഡിസം. 2022

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

പേക്കുമ്മട്ടി Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis ഫലം
fruit
norb dew
norb dew 4 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ശീലം
habit
പുറംതൊലി
bark
Michelle Nel
Michelle Nel 4 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Loading...