ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 47 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 88 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,874 19,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 93 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 34 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,244 1,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 3,549 2,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 1,724 1,111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anthemis tigreensis J. Gay ex A. Rich.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis tigreensis
Anthemis tigreensis
Anthemis tigreensis

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 3,414 2,768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 2,198 1,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia gorgonum Webb VU

 
Asteraceae 17 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum

Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild

 
Asteraceae 124 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis

Aspilia pluriseta Schweinf.

 
Asteraceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta

Aster amellus L.

 
Asteraceae 2,161 1,743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 339 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust

 
Asteraceae 27 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii

Asteriscus sericeus (L. f.) DC.

 
Asteraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus

Atractylis aristata Batt.

 
Asteraceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata

Atractylis babelii Hochr.

 
Asteraceae 42 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis babelii
Atractylis babelii
Atractylis babelii
Atractylis babelii

Berkheya spekeana Oliv.

 
Asteraceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,374 1,204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens elgonensis (Sherff) Agnew

 
Asteraceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,072 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Blainvillea gayana Cass.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Blainvillea gayana
Blainvillea gayana
Blainvillea gayana

Blumea balsamifera (L.) DC. LC

 
Asteraceae 33 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera
Brachylaena huillensis

Calea urticifolia (Mill.) DC.

 
Asteraceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calea urticifolia
Calea urticifolia
Calea urticifolia
Calea urticifolia

Calendula arvensis (Vaill.) L.

 
Asteraceae 306 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Calendula tripterocarpa Rupr.

 
Asteraceae 41 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa

Carthamus persicus Willd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carthamus persicus

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 664 574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Catananche arenaria Coss. & Durieu

 
Asteraceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche arenaria
Catananche arenaria
Catananche arenaria
Catananche arenaria

Centaurea benedicta (L.) L.

 
Asteraceae 225 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea calcitrapa L.

 
Asteraceae 1,211 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa

Centaurea melitensis L.

 
Asteraceae 584 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis

Centaurea perrottetii DC.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Centaurea perrottetii
Centaurea perrottetii

Centaurea senegalensis DC.

 
Asteraceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis

Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata

Chrysocoma ciliata L.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysocoma ciliata
Chrysocoma ciliata
Chrysocoma ciliata
Chrysocoma ciliata

Cichorium endivia L.

 
Asteraceae 4,735 3,886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia

Cichorium intybus L.

ചിക്കറി
Asteraceae 17,328 14,517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus

Cineraria deltoidea Sond.

 
Asteraceae 22 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

സിർസിയം വൾഗറെ
Asteraceae 15,802 12,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare

Conyza pannosa Webb EN

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Conyza pannosa
Conyza pannosa
Conyza pannosa
Conyza pannosa

Conyza schimperi Sch. Bip. ex A. Rich.

 
Asteraceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza schimperi
Conyza schimperi
Conyza schimperi
Conyza schimperi
Loading...