ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,931 17,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 66 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,580 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2,634 2,011 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 1,294 821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 2,507 2,048 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 1,603 1,312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia gorgonum Webb VU

 
Asteraceae 17 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum
Artemisia gorgonum

Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild

 
Asteraceae 83 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis
Aspilia mossambicensis

Aspilia pluriseta Schweinf.

 
Asteraceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta
Aspilia pluriseta

Aster amellus L.

 
Asteraceae 1,683 1,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 261 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust

 
Asteraceae 23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii

Asteriscus sericeus (L. f.) DC.

 
Asteraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus

Atractylis aristata Batt.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata

Berkheya spekeana Oliv.

 
Asteraceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana
Berkheya spekeana

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,434 1,230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens elgonensis (Sherff) Agnew

 
Asteraceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis
Bidens elgonensis

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,592 1,113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Blainvillea gayana Cass.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Blainvillea gayana
Blainvillea gayana
Blainvillea gayana

Blumea balsamifera (L.) DC. LC

 
Asteraceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera
Blumea balsamifera

Brachylaena huillensis O. Hoffm. LR/nt

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachylaena huillensis

Calea urticifolia (Mill.) DC.

 
Asteraceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calea urticifolia
Calea urticifolia
Calea urticifolia
Calea urticifolia

Calendula arvensis (Vaill.) L.

 
Asteraceae 242 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Calendula tripterocarpa Rupr.

 
Asteraceae 33 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa

Carthamus persicus Willd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carthamus persicus

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 508 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Catananche arenaria Coss. & Durieu

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche arenaria
Catananche arenaria

Centaurea benedicta (L.) L.

 
Asteraceae 169 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea calcitrapa L.

 
Asteraceae 984 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa

Centaurea melitensis L.

 
Asteraceae 520 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis

Centaurea senegalensis DC.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis
Centaurea senegalensis

Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata

Cichorium endivia L.

 
Asteraceae 1,730 1,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia

Cichorium intybus L.

ചിക്കറി
Asteraceae 15,777 13,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus

Cineraria deltoidea Sond.

 
Asteraceae 19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea
Cineraria deltoidea

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

സിർസിയം വൾഗറെ
Asteraceae 13,043 10,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare

Conyza pannosa Webb EN

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Conyza pannosa
Conyza pannosa
Conyza pannosa
Conyza pannosa

Conyza schimperi Sch. Bip. ex A. Rich.

 
Asteraceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza schimperi
Conyza schimperi
Conyza schimperi
Conyza schimperi

Conyza varia (Webb) Wild EN

 
Asteraceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Conyza varia
Conyza varia
Conyza varia
Conyza varia

Cosmos bipinnatus Cav.

 
Asteraceae 7,769 6,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus

Cosmos sulphureus Cav.

മാങ്ങാനാറി
Asteraceae 2,273 1,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus

Cotula anthemoides L.

 
Asteraceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula anthemoides
Cotula anthemoides
Cotula anthemoides
Cotula anthemoides
Loading...