ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 208 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon sonneratianum (Cav.) Sweet

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,352 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax buonopozense P. Beauv. LC

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense

Bombax ceiba L. LC

ഇലവ്
Malvaceae 332 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

 
Malvaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 869 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Chorisia speciosa A. St.-Hil.

 
Malvaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa

Christiana africana DC. LC

 
Malvaceae 92 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata

Cola caricaefolia (G. Don) K. Schum.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cola caricaefolia

Cola cordifolia (Cav.) R. Br. LC

 
Malvaceae 29 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia

Cola digitata Mast. LC

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cola digitata

Cola lepidota K. Schum. LC

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cola lepidota

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 29 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae 79 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Corchorus depressus (L.) Stocks

 
Malvaceae 27 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus

Corchorus tridens L.

 
Malvaceae 20 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae 120 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya acutangula Cav. CR

 
Malvaceae 246 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. LC

 
Malvaceae 215 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae

Firmiana simplex (L.) W. Wight LC

 
Malvaceae 50 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex

Gossypium arboreum L.

 
Malvaceae 101 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 70 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 352 255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae 120 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia caffra Meisn.

 
Malvaceae 19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra

Grewia flava DC. LC

 
Malvaceae 37 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava

Grewia flavescens Juss. LC

 
Malvaceae 71 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens

Grewia glandulosa Vahl LC

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia glandulosa
Grewia glandulosa

Grewia hexamita Burret LC

 
Malvaceae 39 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita

Grewia holstii Burret LC

 
Malvaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii

Grewia kakothamnos K. Schum.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Grewia kakothamnos

Grewia monticola Sond. LC

 
Malvaceae 54 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola

Grewia pachycalyx K. Schum.

 
Malvaceae 50 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx

Grewia picta Baill. LC

 
Malvaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta

Grewia similis K. Schum.

 
Malvaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis

Grewia stuhlmannii K. Schum. LC

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Grewia stuhlmannii
Grewia stuhlmannii
Grewia stuhlmannii
Grewia stuhlmannii

Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 128 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae 80 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 189 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

ഇടംപിരി വലംപിരി
Malvaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora

Hermannia exappendiculata (Mast.) K. Schum.

 
Malvaceae 46 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata
Hermannia exappendiculata

Hermannia kirkii Mast.

 
Malvaceae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 392 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch.

 
Malvaceae 114 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 95 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Loading...